JASDF

MIM-104 Patriot Missile

Photo by.Takashi Yamane